Конференція 24-25 жовтня 2019 р.

ІІ Всеукраїнська
науково-практична конференція
студентів, аспірантів та молодих вчених
з міжнародною участю
«Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення»
м. Тернопіль
24-25 жовтня 2019 р.

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас
взяти участь у роботі
ІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених
«Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення»
Участь у конференції – безкоштовна
Робочі мови конференції:
українська, польська, англійська
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Сучасні вектори розвитку маркетингу у сфері громадського транспорту у координатах «Україна-ЄС»;
2. Актуальні проблеми вітчизняних підприємств-надавачів транспортних послуг і шляхи їх вирішення;
3. Сучасні форми і тенденції розвитку маркетингу на українському та європейському ринках.
4. Дослідження майбутніх науковців: ««Розумний» громадський транспорт Тернопільщини» (школярі старших класів).

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Крисоватий А.І., ректор ТНЕУ, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України
Шинкарик М.І., Перший проректор ТНЕУ, к.ф.-м.н., доц.
Задорожний З-М.В., проректор з наукової роботи ТНЕУ, експерт Наукової ради МОН України, д.е.н., професор
Монастирський Г.Л., директор наукового інституту управління проектами ТНЕУ, д.е.н., професор, професор кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу ТНЕУ
Островерхов В.М., декан факультету економіки та управління ТНЕУ, к.е.н., доцент
Зелінська Анетта, д.е.н., проф., почесний доктор ТНЕУ, кафедра логістики Вроцлавського економічного університету (Польща)
Павліщи Даріуш-Олесь, к.е.н., війт гміни Громадка Болеславецького повіту Нижнєсілезького воєводства (Польща)
Борисова Т.М., завідувач кафедри маркетингу ТНЕУ, д.е.н., доцент
Дудар В.Т., доцент кафедри маркетингу ТНЕУ, к.е.н., доцент
Іванечко Н.Р., доцент кафедри маркетингу ТНЕУ, к.е.н.
Круп’як І.Й., доцент кафедри маркетингу, к.е.н.
Окрепкий Р.Б., доцент кафедри маркетингу ТНЕУ, к.е.н., доцент
Палка І.М., доцент кафедри маркетингу ТНЕУ, к.е.н., доцент
Стець І.І., доцент кафедри маркетингу ТНЕУ, к.е.н., доцент
Хрупович С.Є., доцент кафедри маркетингу ТНЕУ, к.е.н., доцент
Борисяк О.В ст.вик. кафедри маркетингу, к.е.н.
Прочишин Ю.Т., ст.вик. кафедри маркетингу ТНЕУ, к.е.н.
Умови участі в конференції:

1. До 15 жовтня 2019 р. включно необхідно надіслати заявку на участь та тези доповіді на електронну адресу оргкомітету:

conf.mark2019@gmail.com

2. У темі е/листа зазначити: «На конференцію». Файли назвати прізвищем автора (наприклад: tezu_ivanov.doc; zayavka_ivanov.doc).
3. Повідомлення про прийняття тез конференції буде надіслано протягом 3 днів із дати їх надходження на електронну пошту оргкомітету. Прохання учасникам, які не отримали повідомлення, продублювати лист
Участь у конференції безкоштовна.

За результатами роботи конференції буде сформовано електронний збірник тез з ISBN, примірник котрої буде надіслано протягом 20 днів після закінчення конференції на електронну адресу авторів, вказану в заявці.

Контактні дані Оргкомітету:
46020, Україна, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, кафедра маркетингу (ауд. 3108)

Секретаріат оргкомітету:
• Стець Ірина Іванівна
+ 38 (095) 436 37 41
• Палка Ігор Михайлович
+ 38 (097) 359 68 58

Вимоги до оформлення тез:
1. Тези доповідей не повинні перевищувати 1-3 (три) повні сторінки друкованого тексту на листках формату А4, набраного у редакторі MS Word. Гарнітура: Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1. Всі поля – 2 см.
2. Нижче: прізвище та ініціали автора (співавтора) – друкується напівжирним курсивом; нижче – курсивом – науковий ступінь, вчене звання, посада, назва організації (закладу), де працює автор (співавтор) – весь текст вирівняний з правого боку.
3. Назва тез друкується напівжирним шрифтом, вирівняна по центру.
Нижче через один рядок – тези, вирівняні по ширині.
4. Кількість графічного матеріалу має бути мінімальною. Ілюстративні матеріали повинні бути якісними.
5. Список використаних джерел має бути оформлений згідно з вимогами, що використовуються для оформлення наукових робіт. Посилання на джерела повинні позначатися у тексті в квадратних дужках порядковим номером цієї роботи за списком використаних джерел.
Матеріали публікуються в авторській редакції. Відповідальність за науковий рівень тез доповідей, обґрунтованість висновків, достовірність результатів, наявність плагіату несуть автори.
Тези доповідей, які не відповідають тематиці та вимогам щодо оформлення конференції, або надіслані пізніше вказаного терміну, не розглядаються!

До уваги школярів!
Для участі у секції 4: ««Розумний» громадський транспорт Тернопільщини» запрошуємо як одноосібних учасників, так і команди із 2-3 осіб. Роботи учасників оцінить жюрі, переможці і учасники будуть нагороджені призами від спонсорів.
Заявка на участь у

ІІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції
студентів, аспірантів та молодих вчених з міжнародною участю
«Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення»

П.І.Б. учасника_____________________
Курс, факультет, клас_____________________________
Назва організації/школи_____________
Контактний телефон ________________
E-mail_____________________________
Науковий керівник__________________
Науковий ступінь___________________
Вчене звання_______________________
Посада____________________________
Тематичний напрям (номер) __________
Назва доповіді______________________


Інформаційний лист 2019

Опубліковано в рубриці Наукові конференції.