Маркетинг ЗУНУ

Маркетинг ЗУНУ – це ми!
На кафедрі маркетингу факультету економіки та управління Західноукраїнського національного університету здійснюється підготовка БАКАЛАВРІВ та МАГІСТРІВ

за спеціальністю 075 «Маркетинг», освітня програма “Маркетинг”, навчальний фокус на Інтернет-маркетингу та нейромаркетингу

Терміни навчання (маркетинг ЗУНУ):

БАКАЛАВР – 4 роки за денною та заочною формами навчання. Вартість навчання ЗУНУ – приймальна комісія ЗУНУ 096 156 0900, 095 7171 933.

Вступ 2024:
Мультипредметний національний тест
Мотиваційний лист

Випускники технікумів, коледжів, професійно-технічних училищ, які  здобули освітній рівень «молодший спеціаліст» («молодший бакалавр»), зараховуються на 3 курс i навчаються за скороченою програмою підготовки бакалаврів (2 роки).

Консультація з питань навчальних програм – 0961560900, 0957171933 (завідувач кафедрою д.е.н. Борисова Тетяна Михайлівна); 0974668395 (доцент кафедри Хрупович Світлана Євгенівна).

Спеціальність «МАРКЕТИНГ», освітня програма “Маркетинг”, навчальний фокус на Інтернет-маркетингу та нейромаркетингу (код 075) – на денну, заочно-дистанційну форми навчання за освітнім ступенем «бакалавр», «магістр», наукового ступеня «доктор філософії». Навчальна програма в ЗУНУ зорієнтована на Інтернет-маркетинг. Вартість навчання ЗУНУ – приймальна комісія ЗУНУ (http://www.wunu.edu.ua/).
Обирай маркетинг ЗУНУ першим пріоритетом!

                         Працевлаштування випускників ЗУНУ

Бакалавр з маркетингу здійснює:

 • створення і «розкрутку» бренду;
 • Інтернет-маркетинг;
 • розробка рекламної кампанії фірми;
 • розробка акцій із стимулювання збуту;
 • PR-кампанії;
 • дослідження смаків і вподобань покупців;
 • моніторинг ситуації на ринку, розробка стратегії перемоги конкурентів;
 • встановлення ціни на товар;
 • збут продукції;
 • веде сторінки в соцмережах, Інтернет-магазини.

Маркетолог здійснює:

 • Інтернет-маркетинг: просування у Інтернет-середовищі, SMM (маркетинг  у соціальних мережах), SEO (пошуковий маркетинг);
 • збут продукції і послуг;
 • планову, організаційну, аналітичну, прогностичну, управлінську діяльність на підприємствах:
 • розробку маркетингової політики і стратегії підприємства,
 • стратегічне та тактичне планування маркетингової діяльності,
 • бізнес-планування,
 • планування товарної, цінової, комунікаційної політики;
 • маркетингові дослідження внутрішніх, міжнародних і світових товарних ринків, прогнозування їх кон’юнктури,
 • організація служби маркетингу та координація її діяльності,
 • управління маркетинговою діяльністю;
 • викладацьку діяльність у вищих навчальних закладах І-IV рівнів акредитації (магістр)

Маркетолог може працювати на посадах: 

  • Економіст зі збуту
  • Інтернет-маркетолог
  • Директор з маркетингу
  • Начальник відділу збуту (маркетингу)
  • Начальник відділу (з реклами, зв’язків з громадськістю)
  • Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.)
  • Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.)
  • Менеджер (управитель) з реклами
  • Менеджер (управитель) із збуту
  • Консультант з маркетингу
  • Торговий представник
  • Менеджер (управитель) з маркетингу
  • Молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
  • Науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
  • Науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва)
  • Торговець (обслуговування бізнесу та реклами)
  • Фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)
  • Рекламіст
  • Організатор із збуту
  • Викладач вищого навчального закладу (магістри)

Обирай маркетинг ЗУНУ!

Діє аспірантура за спеціальністю 08.00.04 – „Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”, в т.ч. для іноземних студентів (англ.мовою).
Обирай маркетинг ЗУНУ першим пріоритетом!
Студенти ЗУНУ освітнього рівня «Бакалавр» 075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг» вивчатимуть такі дисципліни циклу професійної підготовки:

Маркетинг Метою дисципліни «Маркетинг» є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу, засвоєння студентами теорії і практики здійснення маркетингової політики фірм у сфері планування товарного асортименту, ціноутворення, збуту товарів і  послуг, реклами, просування нових продуктів, а також організації управління маркетингом.
Інтернет-продажі та Еmail-маркетинг Вивчаються: принципи лідогенераціі; вартість і цінність заявки; оптимізація сторінки, як поліпшити сайт з точки зору sale-успішності; як побудувати прибуткову систему залучення клієнтів; як не потрапити в спам; ефективне оформлення листа для розсилки; оптимізація email-стратегії та аналітика.
WEB-маркетинг: SMM Вивчаються:

Соціальні мережі, їх завдання, вплив на продажі, лояльність та консолідацію аудиторії; правила присутності бренду у соцмережах, блогосфрери, розробка SMM-cтратегії, брендинг у соцмережах, копірайтинг.

WEB-маркетинг: SEO Поняття оптимізації сайту та основні фактори ранжування пошукових систем; базова технічна оптимізація; основи лінкбілдингу; Local SEO; аудит сайту; основні інструменти веб-аналітики.
Мерчандайзинг Призначення курсу – надбання необхідних навичок із використання принципів та прийомів мерчандайзингу в системні розподілу товарів.
В курсі розкривається концепція мерчандайзингу та її місце в системі маркетингу. Подається визначення мерчандайзингу. Особливе значення відводиться надбанню навичок формування цілей та задач мерчандайзингу, заходам по збільшенню об’єму продаж і поліпшенню якості обслуговування в магазинах. Наводяться основні показники ефективності мерчандайзингу; розглядаються перспективи розвитку мерчандайзингу.
Інтернет-маркетинг Мета вивчення дисципліни – надати практичних вмінь з веб-аналітики, маркетингових досліджень у Інтернет, просування та ціноутворення у віртуальному середовищі, просування у соцмережах, блогах, копірайтингу, роботи з BIG DATA. 
Інформаційні системи в маркетингу Вивчаються основні поняття інформаційних систем; організація автоматизованої інформаційної системи у маркетингу; захист і безпека маркетингової інформації; автоматизація управління маркетинговими проектами на підприємствах; комп’ютерні системи підтримки прийняття рішень маркетингу; інформаційна технологія  розв’язування задач з маркетингового дослідження товарів
Маркетинговий аналіз Вивчається сутність і загальні засади маркетингового аналізу як основного елементу управління виробництвом і збутом товарів (послуг). Детально висвітлено особливості маркетингового аналізу величини продажу, мотивації купівельної і споживчої поведінки клієнтів підприємства, SWOT-аналізу конкурентних позицій підприємства і його продукції, що є необхідною складовою організації і прогнозування діяльності. Значну увагу приділено аналізу елементів маркетингу-мікс (товарів, ціни, дистрибуції і комунікацій) — комплексної програми заходів, призначених для оптимального оперування ресурсами. 
Управління продажами В результаті вивчення дисципліни студент буде знати і вміти:
• Основні поняття, закони, категорії й закономірності в умовах становлення ринкових відносин та формування розвинутого ринку.
• Принципи та функції управління продажами.
• Характерні риси постачально-збутової та іншої інформації підприємства.
• Дати ґрунтовний аналіз економічних процесів, що проходять в економіці країни.
• Самостійно виконувати техніко-економічні розрахунки, пов’язані з аналізом та обґрунтуванням ефективного функціонування і розвитку стимулювання збуту.
• Вміти використовувати набуті навички та теоретичні знання в практичній роботі (управлінні продажами)
Маркетинг послуг Метою дисципліни «Маркетинг послуг» є формування системи знань про сутність і зміст маркетингу послуг, а також засвоєння студентами теорії і практики здійснення маркетингової політики фірм у сфері планування товарного асортименту послуг, ціноутворення, збуту товарів і  послуг, реклами, просування нових продуктів, а також організації управління маркетингом послуг.
Маркетингова політика розподілу У курсі розкривається концепція розподілу та її місце в системі маркетингу. Викладається визначення системи збуту та каналів розподілу. Особливе значення відводиться надбанню навичок формування збутової мережі, методів мотивації та оцінки. Наводиться техніка укладання  контрактів та договорів з посередниками.
Маркетингові дослідження Дисципліна, в якій досліджуються особливості маркетингової інформації, визначається склад функцій і задач, що реалізуються в системі, аналізуються методи та інформаційні технології розв’язання задач. Прикладне значення мають обґрунтування і вибір комплексу технічних засобів, організація інформаційної бази, визначення складу програмного забезпечення, встановлення інформаційної технології збирання, реєстрації, накопичування та обробки даних для управління і прийняття маркетингових рішень. 
Маркетингова цінова політика Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань щодо розроблення та реалізації маркетингової цінової політики, висвітлення питань ціноутворення на нові і традиційні товари та послуги, які виробляють і надають підприємства, взаємозв’язку з потребами споживачів, їх платоспроможністю, сприйняттям цінових параметрів продукту, ступенем чутливості до ціни. 
Маркетингова товарна політика Завдання: вивчення класифікаційних ознак товарів та послуг споживчого та виробничо-технічного призначення, методів визначення конкурентоспроможності та місця продукту на ринку; методів планування та розроблення продукту, упаковки, товарної марки.
Поведінка споживача Завдання дисципліни – сформувати уявлення про моделі споживчої поведінки на ринку, склад і напрями дії зовнішніх і внутрішніх чинників поведінки споживачів, методів її дослідження та можливостей їх використання в маркетинговій діяльності; формування навичок роботи зі споживачами та управління їхньою поведінкою.
Маркетингова комунікаційна політика Маркетингова комунікаційна політика – перспективний курс дій фірми, спрямований на забезпечення взаємодії з усіма суб’єктами маркетингової системи метою задоволення потреб  споживачів і отримання прибутку. Передбачає вивчення таких категорій, як реклама, паблік рилейшнз, персональний продаж, стимулювання збуту, прямий маркетинг.
Маркетинг промислових підприємств Дисципліна передбачає розгляд основних принципів теорії та практики управління промисловим підприємством на засадах маркетингу, висвітлює сутність промислового маркетингу, принципи моделювання поведінки організації-споживача, особливості формування комплексу маркетингу на ринку товарів промислового призначення. 

 

    та інші дисципліни (сучасні інформаційні технології, податкова система, соціологія та психологія, міжнародна економіка, бухгалтерський облік, управління персоналом, економічний аналіз, економічна теорія, економіка підприємства, мікроекономіка, макроекономіка, менеджмент, багато дисциплін на вибір студента, іноземна мова 4 семестри)

 

075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг».

Студенти освітнього рівня «Магістр» вивчатимуть такі дисципліни:

 

Нейромаркетинг Дисципліна “Нейромаркетинг” спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок із управління поведінкою споживачів через написання текстів (копірайтинг), організацію торгового простору, створення сенсорної атмосфери у торговому залі, дизайну сайту на засадах нейролінгвістичного програмування. Дисципліна орієнтує на відпрацювання практичних навичок із використання нейротехнологій в маркетингу. 

Орієнтація на прикладне застосування технік і методик нейромаркетингу. Робота із нейрообладнанням, тестування власних результатів та вивчення досвіду провідних брендів. Лекційні і практичні заняття проходять в лабораторії маркетингових досліджень.

Єдині в Україні – використання нейрообладнання EEG та Eye tracker для дослідження руху очей, емоцій та поведінки користувача (виробник обладнання – Німеччина) та платформою для досліджень NeuroLab за програмою підтримки європейських університетів. 

Маркетингова логістика Спрямована на вивчення організаційних  форм та економічних методів логістичного управління рухом товарів, методів і засобів його інформаційного та кадрового забезпечення, технічних засобів управління. Комерційна логістика спрямована на максимальне скорочення сукупних витрат на всіх стадіях зберігання і переміщення товарів.
Управління маркетингом Управління маркетингом – це процес аналізу, планування, впровадження в життя й контролю маркетингової діяльності підприємства для ефективного здійснення його місії.
Завдання дисципліни: вивчення теорії маркетингового менеджменту, формування маркетингових організаційних структур, розроблення і планування маркетингових стратегій та їх реалізація промисловими підприємствами, опанування сучасних методів маркетингового планування та контролю за маркетинговою діяльністю промислових підприємств.
Стратегічний маркетинг Мета вивчення курсу  — сформувати систему теоретичних знань з маркетингових стратегій і практичних навичок управління стратегічною маркетинговою діяльністю, а саме вивчення сутності та сфери стратегічного маркетингу, змісту маркетингового середовища та його впливу на стратегічну діяльність підприємства, формування вмінь маркетингового стратегічного аналізу і проектування маркетингових стратегій. 
Брендинг Метою викладання даної дисципліни є вивчення студентами теоретичних засад і отримання практичних навичок бренд-маркетингу: принципів і технологій формування брендів, розуміння їх ролі і призначення у комерційній і некомерційній діяльності, формування у майбутніх фахівців професійної соціально-відповідальної культури управління активами торгової марки.
Автоматизація маркетингу (CRM) Автоматизація маркетингу  — використання спеціалізованих комп’ютерних програм і технічних рішень для автоматизації маркетингових процесів підприємства. Основні сфери автоматизації — це маркетингове планування і бюджетування, управління маркетинговими активами, управління маркетинговими кампаніями, взаємодія з клієнтами, управління потенційними продажами, інтеграція даних про клієнтів і їх аналітика, інші аспекти маркетингу.
Маркетингові інновації Мета дисципліни: вивчення теорії оптимізації маркетингової діяльності, формування маркетингових організаційних структур, розроблення і планування маркетингових стратегій та їх реалізація промисловими підприємствами, опанування сучасних методів маркетингового планування та контролю за маркетинговою діяльністю промислових підприємств.
Управління рекламною діяльністю Мета дисципліни: дати студентам теоретичні знання та практичні навички із створення рекламних звернень, розроблення рекламних кампаній, управління рекламною діяльністю підприємств. 
Фінансовий менеджмент Завдання дисципліни: вивчення сутності та методологічних основ фінансового менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового керування підприємством; набуття навичок управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами; оволодіння методикою визначення вартості капіталу та з’ясування способів оптимізації його структури. 
Методологія наукових досліджень Метою вивчення дисципліни – опанування основ методології досліджень, типології методів наукового пізнання, основних способів і прийомів емпіричного та теоретичного рівнів дослідження, технології їх практичного використання у науковій діяльності. 

 та інші дисципліни на вибір студента.

 

Колектив кафедри маркетингу ЗУНУ надає такі види послуг:

 • проведення маркетингових досліджень;
 • аналіз кон’юнктури ринку у розрізі галузей народного господарства;
 • розробка бізнес-планів комерційних та соціальних проектів;
 • розробка маркетингових програм;
 • розробка інвестиційних проектів розвитку підприємства;
 • розробка маркетингової стратегії підприємства;
 • SEO-аудит сайту
 • Інтернет-маркетинг.

Крім цього, пропонуємо широкий спектр класичних навчально-методичних послуг, що включає проведення лекцій, семінарів, тренінгів тощо, а також розробку навчальних посібників, підручників, програм, методичних вказівок і т.п. за профілем своєї діяльності.

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном: 096-1560900.

Будемо раді співпраці!